CHARYZMAT OAZY - POJĘCIA PODSTAWOWE
Wyświetlane 1 - 9 z 9
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona do księży na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w drugim turnusie OŻK 1973 r.

Łączny czas

46:53 min.

Próbka

Pliki

1. Obraz człowieka w różnych systemach filozoficznych2. Chrześcijański obraz człowieka3. Wypaczenia tego obrazu w wychowaniu4. Konieczność pełnej, integralnej wizji człowieka5. Personalistyczno-maryjna koncepcja wychowania człowieka6. Człowiek osoba: dar i zadanie7. Cel wychowania i samowychowania8. Etapy realizacji osoby ludzkiej9. Ideał osoby: posiadanie siebie w dawaniu siebie10. Personalizm dialogiczny11. Człowiek w świetle Objawienia; wzorem Trójca święta12. Osoba upadła i nowy człowiek13. Niepokalana jako wzór osobowy
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

61:26 min.

Próbka

Pliki

1. Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae2. Obraz niewiasty oblubienicy i matki odnoszony do Kościoła3. Uobecnienie Chrystusa Oblubieńca, urząd w Kościele4. Kościół Matka (macierzyńska funkcja Kościoła spełniana przez wszystkich)5. Pośrednictwo zbawcze Kościoła6. Udzielanie się Boga człowiekowi7. Porządek pneumatologiczny pośrednictwa zbawczego8. Soborowa wizja Kościoła9. Zagadnienie apostolstwa10. Przekazywanie życia w Kościele11. Tajemnica apostolstwa12. Tajemnica paschalna, wymiana miłości Ojca i Syna13. Godzina krzyża, spotkanie miłości Chrystusa i Maryi14. Maryja - typ Kościoła15. Pośrednictwo zbawcze, chrystologiczne i pneumatologiczne16. Dialogiczna struktura egzystencji kapłańskiej
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

36:35 min.

Próbka

Pliki

1. Pojęcia: "życie" (zoe), "miłość" (agape), "wspólnota" (koinonia). Idea "życia" w Piśmie Świętym.2. "Życie" u św. Pawła3. "Życie", "miłość", "wspólnota" u św. Jana4. Wieloznaczność słowa "miłość"5. Agape miłość piękna, osobowa6. Agape w Piśmie Świętym7. Nowe przykazanie miłości8. Agape w nas9. Agape tworzy wspólnotę Kościoła10. Agape - życie Trójjedynego Boga11. Agape - dawanie siebie12. Agape - podstawowe prawo oazy; Niepokalana wzorem
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

47:33 min.

Próbka

Pliki

1. Modlitwa rozmową z Bogiem. Stawianie się w obecności Boga, dialog z Nim.2. Niewłaściwe rozumienie modlitwy. Magiczne formułki.3. Sens modlitwy błagalnej.4. Potrzeba wychowania do modlitwy. Oaza szkołą modlitwy.5. Namiot spotkania. Znaczenie osobistej decyzji. Czas dla Boga.6. Słowo Boże, nasza odpowiedź.7. Różaniec w oazie jako szkoła modlitwy.8. Potrzeba wyciszenia dla współczesnego człowieka.9. Różaniec wychowuje do uczestnictwa w Eucharystii.10. Dopowiedzenia różańcowe.11. Praktyczne wskazówki, jak odmawiać różaniec w oazie.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

47:58 min.

Próbka

Pliki

1. Pojęcie świadectwa.2. Warunki świadectwa: słowo, znak, wiara.3. Wiara w kontaktach międzyosobowych.4. Odpowiedź na świadectwo: wiara, zaufanie, spotkanie osób.5. Najpełniejsze świadectwo - oddanie siebie - martyria.6. Spotkanie osobowe z Bogiem; objawienie, Słowo Wcielone.7. Chrystus - Świadek, Martyr żąda wiary.9. Pośrednictwo zbawcze Kościoła (przepowiadanie słowa - sprawowanie sakramentów) - uobecnione świadectwo Chrystusa.9. Odpowiedź na świadectwo Chrystusa: przyjęcie go przez wiarę w Duchu Świętym.10. Symbolika światła (świecy) w liturgii.11. Świadectwo Syna, świadectwo Ducha. Wiara ożywiona miłością.12. Nasze świadectwo aż do oddania życia. Męczennicy.13. Martyria w oazach.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

52:49 min.

Próbka

Pliki

1. Wspomnienie św. Marii Goretti.2. Czystość w programie wychowawczym oazy.3. Wartość osoby, stosunek do czystości - kryterium oceny kultury.4. Grzech pierwszych ludzi, zagrożenie wartości osoby.5. Łaska wstydu. Fenomen wstydu.6. Właściwa i niewłaściwa postawa osoby wobec osoby.7. Zanik wstydu, używanie oznaką dekadencji kultury.8. Norma personalistyczna w kontaktach między kobietą a mężczyzną.9. Od końca do początku? Egoizm we dwoje (i jego konsekwencje).10. Miłość oblubieńcza - miłość życiodajna, macierzyńska.11. Nierozerwalność małżeństwa.12. Konsekwencje zjednoczenia na płaszczyźnie zmysłowej.13. Mordowanie nienarodzonych, ucieczka przed potomstwem, wymieranie narodu.14. Konieczność wychowania do czystej miłości na tle powszechnej ślepoty na wartości.15. Zadanie wychowawcze oazy: wychowanie do wstydliwości i skromności (słowa wynalazczyni minispódniczek).16. Program oazy wynikiem zrozumienia powołania człowieka do wspólnoty z Bogiem.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

38:43 min.

Próbka

Pliki

1. Parafialna szkoła liturgiczna.2. Schola cantorum w historii Kościoła.3. Urzędowi lektorzy i akolici.4. Wychowanie liturgiczne. Cztery kręgi formacyjne.5. Wychowanie do liturgii na przykładzie programu w pierwszym roku formacji.6. Metodyka tygodniowej godziny liturgicznej.7. Zewnętrzne warunki, w jakich odbywa się spotkanie, wprowadzają odpowiednią atmosferę.8. Przebieg spotkanie - założenia ogólne.9. Przegieg spotkania - ciąg dalszy.10. Przykładowa godzina liturgiczna na temat modlitwy: "Bóg mówi w ciszy".11. Pierwsza część godziny liturgicznej: wprowadzenie symbolu.12. Druga część godziny liturgicznej: Słowo Boże. Trzeci etap: odpowedź na Słowo Boże. Praca do wykonania podczas tygodnia.13. Inne tematy godzin liturgicznych.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

33:44 min.

Próbka

Pliki

1. Potrzeba znaku centralnej idei Żywego Kościoła.2. Tajemnica osoby kluczem do zrozumienia tajemnicy Kościoła.3. O. Maksymilian Kolbe - dar dla odnowy Kościoła.4. Program o. Maksymiliana: bezgraniczne oddanie siebie.5. Program o. Maksymiliana: technika w służbie najwyższych wartości.6. Ruch Żywego Kościoła pod opieką o. Maksymiliana.7. O. Maksymilian wskazuje na Niepokalaną.8. Kult maryjny w ujęciu o. Maksymiliana: W = w.9. Niepokalana drogowskazem dla współczesnej ludzkości. Celibat kapłański.10. Pod sztandarem Niepokalanej budować żywy Kościół.11. Eucharystia - uobecnienie aktu Chrystusowego oddania siebie Ojcu.12. O. Maksymilian, Niepokalana, Chrystus i jego ofiara - idee wychowawcze żywego Kościoła.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

62:10 min.

Próbka

Pliki

1. Pojęcie "metanoia"2. Metanoia warunkiem wejścia do wspólnoty3. Spoczęcie w sobie, pycha4. Zwrócenie się ku stworzeniom - pożądliwość5. Przywracanie właściwego porządku naturze ludzkiej6. Teologia rzeczywistości ziemskiej7. Osoba jest największą wartością8. Naturalne uwarunkowanie metanoi9. Metanoia w znaczeniu biblijnym10. Owoc metanoi - życie w Duchu11. Zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy paschalnej12. Konieczność głoszenia metanoi dziś13. Konkretne zastosowaniea w oazach - motywacja personalistyczna, nadprzyrodzona14. Wychowanie zgodne z obiektywnymi zasadami - nowa kultura