Blachnicki Franciszek
Wyświetlane 19 - 36 z 85
Stron:
64
Format:
110x180
Rok wydania:
2 007
Stron:
68
Format:
105x180
Rok wydania:
2 013
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

36:35 min.

Próbka

Pliki

1. Pojęcia: "życie" (zoe), "miłość" (agape), "wspólnota" (koinonia). Idea "życia" w Piśmie Świętym.2. "Życie" u św. Pawła3. "Życie", "miłość", "wspólnota" u św. Jana4. Wieloznaczność słowa "miłość"5. Agape miłość piękna, osobowa6. Agape w Piśmie Świętym7. Nowe przykazanie miłości8. Agape w nas9. Agape tworzy wspólnotę Kościoła10. Agape - życie Trójjedynego Boga11. Agape - dawanie siebie12. Agape - podstawowe prawo oazy; Niepokalana wzorem
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 29 czerwca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 63-79.

Łączny czas

59:43 min.

Próbka

Pliki

1. Jedność z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym2. Braterstwo dzieci jednego Ojca3. Jednocząca moc przebaczenia w Chrystusie4. Przemiana w Duchu Świętym5. Nowe życie drogą do jedności6. Ewangelizacja w służbie jedności7. Nowe warunki głoszenia Ewangelii8. Przepowiadanie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego9. Potrzeba nowego zapału10. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji11. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji - cz.112. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji - cz.213. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji - cz.314. Film "Jezus"
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Wykład wygłoszony w Oazie Wychowawczej w lipcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Łączny czas

44:46 min.

Próbka

Pliki

1. Krótka historia oazy rekolekcyjnej2. Służba liturgiczna w Polsce w latach pięćdziesiątych3. Nowe funkcje liturgiczne po soborze4. Planowe utworzenie dwóch pionów służby liturgicznej: męskiego i żeńskiego5. Funkcje liturgiczne spełniane w prezbiterium i poza prezbiterium6. Program realizowany z dziecięcymi grupami oazowymi w ciągu roku formacja służby liturgicznej7. Dziesięcioleni program formacyjny8. I etap formacji liturgicznej dla chłopców9. II etap ukoronowany wprowadzeniem w urząd liturgiczny lektora i akolity10. I etap formacyjny dla dziewcząt11. II etap formacyjny (przyjęcie funkcji komentatorki, katechetki, pomocnicy parafialnej)12. Kształtowanie się osobowości w okresie pokwitania13. Program Oazy Dzieci Bożych odpowiedzią na istotne potrzeby rozwoju psychicznego dziecka14. Potrzeba katechetów i nauczycieli do prowadzenia Oaz Dzieci Bożych
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

47:33 min.

Próbka

Pliki

1. Modlitwa rozmową z Bogiem. Stawianie się w obecności Boga, dialog z Nim.2. Niewłaściwe rozumienie modlitwy. Magiczne formułki.3. Sens modlitwy błagalnej.4. Potrzeba wychowania do modlitwy. Oaza szkołą modlitwy.5. Namiot spotkania. Znaczenie osobistej decyzji. Czas dla Boga.6. Słowo Boże, nasza odpowiedź.7. Różaniec w oazie jako szkoła modlitwy.8. Potrzeba wyciszenia dla współczesnego człowieka.9. Różaniec wychowuje do uczestnictwa w Eucharystii.10. Dopowiedzenia różańcowe.11. Praktyczne wskazówki, jak odmawiać różaniec w oazie.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 29 czerwca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 199-214.

Łączny czas

51:03 min.

Próbka

Pliki

1. Jedność światła i życia2. "Duchowa schizofrenia"3. Jedność oparta na prawdziwej wizji człowieka4. Biblijny ideał człowieka5. Podstawowe zakłamanie6. Pokora - życie zgodne z prawdą7. Wyzwolenia przez prawdę8. Wolność to swawola?9. Wolność to użycie?10. Wolność nieograniczona?11. Wezwanie przez prawdę12. Dobrowolne uzależnienie od prawdy13. Wyzwolenie od lęku14. Postulat koncentracji etycznej15. Płaszczyzny realizacji jedności16. Rozum17. Sumienie18. Stosunek do słowa Bożego19. Relacja do Jezusa Chrystusa20. Kościół21. Integralny program wychowania nowego człowieka
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Wykład wygłoszony w Oazie Wychowawczej w lipcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Łączny czas

40:08 min.

Próbka

Pliki

1. Fenomenologia osoby wg Karola Wojtyły2. System wychowawczy stosowany w oazach3. Tworzenie klimatu sprzyjającego czystości. Czystość w relacji do wartości osoby.4. Manicheizm5. Traktowanie osoby jako podmiotu6. Godność kobiety7. Relacja osoby do osoby na miłości8. Traktowanie osoby na sposób rzeczy9. Współczesne zniewalanie człowieka10. Zniewalanie człowieka przez wynaturzenia seksualne11. Egoizm wymierzony przeciw życiu poczętemu12. Fenomen wstydu13. Szczególna praca wychowawcza wśród dziewcząt14. Styl wstydliwości i skromności w oazach
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Wykład wygłoszony w Oazie Wychowawczej w lipcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Łączny czas

36:11 min.

Próbka

Pliki

1. Inicjacja chrześcijańska2. Chrześcijaninem trzeba się stawać3. Dokument: Ordo initiationis christianae adultorum (OICA) - Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych4. Postulat upodobnienia katechezy do katechumenatu. Katechumenat rodzinny.5. Tzw. katechumenat szkolny6. Postępujący proces laicyzacji życia rodzinnego7. "Analfabetyzm" religijny dorosłych8. Elementy katechumenatu9. Katechumenat w parafii
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

47:58 min.

Próbka

Pliki

1. Pojęcie świadectwa.2. Warunki świadectwa: słowo, znak, wiara.3. Wiara w kontaktach międzyosobowych.4. Odpowiedź na świadectwo: wiara, zaufanie, spotkanie osób.5. Najpełniejsze świadectwo - oddanie siebie - martyria.6. Spotkanie osobowe z Bogiem; objawienie, Słowo Wcielone.7. Chrystus - Świadek, Martyr żąda wiary.9. Pośrednictwo zbawcze Kościoła (przepowiadanie słowa - sprawowanie sakramentów) - uobecnione świadectwo Chrystusa.9. Odpowiedź na świadectwo Chrystusa: przyjęcie go przez wiarę w Duchu Świętym.10. Symbolika światła (świecy) w liturgii.11. Świadectwo Syna, świadectwo Ducha. Wiara ożywiona miłością.12. Nasze świadectwo aż do oddania życia. Męczennicy.13. Martyria w oazach.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 1 lipca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 81-94.

Łączny czas

47:20 min.

Próbka

Pliki

1. Wyzwolenie jako warunek zjednoczenia2. Ewangelizacja a wyzwolenie3. Brak wiary w wyzwalającą moc Ewangelii4. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Etap ewangelizacji.5. Sytuacja Społeczna6. Elementy teologii wyzwolenia7. Kontynuowanie wyzwoleńczej misji Chrystusa8. Wyzwolenie przez prawdę9. Wolność dzieci Bożych10. Wyzwolenie przez krzyż11. Wyzwolenie od lęku
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Wykład wygłoszony w lipcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Łączny czas

44:49 min.

Próbka

Pliki

1. Temat konferencji. Ordo initiationis christianae adultorum (OICA) - Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych2. Waga dokumentu OICA3. Pytanie o wizję prowadzenia duszpasterstwa4. Brak całościowej wizji wychowania nowego człowieka w duszpasterstwie parafialnym. Obraz dzisiejszej parafii.5. Wizja drogi według OICA6. Etap ewangelizacji7. Okres katechumenatu i okres mystagogii8. System deuterokatechumenalny w Ruchu Światło-Życie: etap ewangelizacji i postewangelizacji9. Pierwszy rok deuterokatechumenatu10. Oaza I stopnia. Drugi rok deuterokatechumenatu. Oaza II stopnia. Triduum Paschalne11. Oaza III stopnia12. Trzeci rok formacji. Triduum Pentekostalne13. Perspektywy na następne lata14. Słowo końcowe
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

52:49 min.

Próbka

Pliki

1. Wspomnienie św. Marii Goretti.2. Czystość w programie wychowawczym oazy.3. Wartość osoby, stosunek do czystości - kryterium oceny kultury.4. Grzech pierwszych ludzi, zagrożenie wartości osoby.5. Łaska wstydu. Fenomen wstydu.6. Właściwa i niewłaściwa postawa osoby wobec osoby.7. Zanik wstydu, używanie oznaką dekadencji kultury.8. Norma personalistyczna w kontaktach między kobietą a mężczyzną.9. Od końca do początku? Egoizm we dwoje (i jego konsekwencje).10. Miłość oblubieńcza - miłość życiodajna, macierzyńska.11. Nierozerwalność małżeństwa.12. Konsekwencje zjednoczenia na płaszczyźnie zmysłowej.13. Mordowanie nienarodzonych, ucieczka przed potomstwem, wymieranie narodu.14. Konieczność wychowania do czystej miłości na tle powszechnej ślepoty na wartości.15. Zadanie wychowawcze oazy: wychowanie do wstydliwości i skromności (słowa wynalazczyni minispódniczek).16. Program oazy wynikiem zrozumienia powołania człowieka do wspólnoty z Bogiem.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 5 lipca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 95-113.

Łączny czas

58:50 min.

Próbka

Pliki

1. Wprowadzenie2. Poszukiwanie dróg jedności3. Zaangażowanie Kościoła katolickiego. Postawa papieża Jana Pawła II.4. Znaczenie Soboru Watykańskiego II5. Włączenie się w ruch ekumeniczny6. Proegzystencja7. Zmiana w pojmowaniu Kościoła8. Posoborowy impas ruchu ekumenicznego9. Przezwyciężanie trudności10. Odnowa a jedność11. Uznać własne braki12. Ekumenizm duchowy13. Całościowe poznanie prawd wiary14. Dialog w Dychu Świętym15. Wzajemne ubogacenie się16. Droga wspólnej ewangelizacji17. Głoszenie tych samych podstawowych prawd18. Bez prozelityzmu19. Zakończenie
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

62:10 min.

Próbka

Pliki

1. Pojęcie "metanoia"2. Metanoia warunkiem wejścia do wspólnoty3. Spoczęcie w sobie, pycha4. Zwrócenie się ku stworzeniom - pożądliwość5. Przywracanie właściwego porządku naturze ludzkiej6. Teologia rzeczywistości ziemskiej7. Osoba jest największą wartością8. Naturalne uwarunkowanie metanoi9. Metanoia w znaczeniu biblijnym10. Owoc metanoi - życie w Duchu11. Zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy paschalnej12. Konieczność głoszenia metanoi dziś13. Konkretne zastosowaniea w oazach - motywacja personalistyczna, nadprzyrodzona14. Wychowanie zgodne z obiektywnymi zasadami - nowa kultura
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

38:43 min.

Próbka

Pliki

1. Parafialna szkoła liturgiczna.2. Schola cantorum w historii Kościoła.3. Urzędowi lektorzy i akolici.4. Wychowanie liturgiczne. Cztery kręgi formacyjne.5. Wychowanie do liturgii na przykładzie programu w pierwszym roku formacji.6. Metodyka tygodniowej godziny liturgicznej.7. Zewnętrzne warunki, w jakich odbywa się spotkanie, wprowadzają odpowiednią atmosferę.8. Przebieg spotkanie - założenia ogólne.9. Przegieg spotkania - ciąg dalszy.10. Przykładowa godzina liturgiczna na temat modlitwy: "Bóg mówi w ciszy".11. Pierwsza część godziny liturgicznej: wprowadzenie symbolu.12. Druga część godziny liturgicznej: Słowo Boże. Trzeci etap: odpowedź na Słowo Boże. Praca do wykonania podczas tygodnia.13. Inne tematy godzin liturgicznych.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 6 lipca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 129-147.

Łączny czas

56:18 min.

Próbka

Pliki

1. Wstęp2. "Odgórne" i "oddolne" działanie w Kościele3. Urząd jako służba na rzecz jedności4. Jedność ciała5. Duch Święty zasadą życia i działania Kościoła6. Rozeznawanie działania Ducha Świętego7. Niebezpieczeństwo ulegania skrajnościom8. Potrzeba równowagi9. Specyfika Kościoła w Polsce. Sytuacja polityczna.10. Reakcja Kościoła11. Przykład Ruchu Światło-Życie na określonym etapie jego rozwoju. Kontekst polityczny.12. Kontekst kościelny
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

61:26 min.

Próbka

Pliki

1. Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae2. Obraz niewiasty oblubienicy i matki odnoszony do Kościoła3. Uobecnienie Chrystusa Oblubieńca, urząd w Kościele4. Kościół Matka (macierzyńska funkcja Kościoła spełniana przez wszystkich)5. Pośrednictwo zbawcze Kościoła6. Udzielanie się Boga człowiekowi7. Porządek pneumatologiczny pośrednictwa zbawczego8. Soborowa wizja Kościoła9. Zagadnienie apostolstwa10. Przekazywanie życia w Kościele11. Tajemnica apostolstwa12. Tajemnica paschalna, wymiana miłości Ojca i Syna13. Godzina krzyża, spotkanie miłości Chrystusa i Maryi14. Maryja - typ Kościoła15. Pośrednictwo zbawcze, chrystologiczne i pneumatologiczne16. Dialogiczna struktura egzystencji kapłańskiej

Strony